۱۳۸۹ تیر ۱۳, یکشنبه

سفر

اگر چشمانم را ببندم که
دنیایت تاریک می شود
آبی،
نمی ترسی؟
نگاه کن
پلکهایم خسته اند؛
بشمار تا سه
بشمار،
یک
دو
س...۱ نظر:

شیخ گفت...

سـ... سـ... [پووف].. سـ...