۱۳۸۷ دی ۲, دوشنبه

Xعزیز سلام
حالت چطوره؟گر چه خیلی ام برام مهم نیست،فهمیدی دیگه برام مهم نیستی؟ فهمیدی دیگه بهت فکر نمیکنم!
دیدی آخرش اونقدر بهم حرفتو نگفتی که فراموشت کردم!! باورت میشه دیگه تو هیچ خوابیم نمیای!
بگذریم،اوضاع و احوال چطوره؟ کارا روبراست؟ خوب به من چه!
میبینی دیگه حتی عاشقانه هم نمیتونم بنویسم!
دارم شوکولاته تلخ میخورم ولذت میبرم،مسخره ست،نه؟!