۱۳۸۷ بهمن ۴, جمعه

امشب

امشب به اندازه همه ستاره ها روی زمین برگ بود
هوا؟
ابری بود
دل؟
گرفته شاید
زمین؟
خیس. خیسه خیس
چشمانم؟
نیز....