۱۳۹۱ فروردین ۲۰, یکشنبه

مهمان ناخوانده

گمان می کنی
جایش دیگر درد ندارد
و آرام
انگشتت را
از روی دریچه ی احساس
برمی داری؛
خوب میدانی
 عشق
مهمان صبوریست
درست همانجا
آرام
به انتظارت
نشسته ؛
نترس!
شاید این بار
درد نداشته باشد
...


هیچ نظری موجود نیست: